Command-line tips en trucs

Source: https://www.freecodecamp.org/news/windows-10-command-line-tricks/

Zit je in de verkenner te werken en wil je die locatie openen in command, type CMD in de adresbalk en je zit meteen goed.

open-cmd

Open vanuit command een elevated command promt gebruik deze code:
powershell “start cmd -v runAs

Genereer een Accu rapport op laptops:
powercfg/energy

Alle wifi wachtwoorden laten zien:
for /f “skip=9 tokens=1,2 delims=:” %i in (‘netsh wlan show profiles’) do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear